Protokoll föreningsstämma 2020

Ordinarie föreningsstämma

Dag: 2020 02 23

Plats: Hulans matsal

Tid: 11:00 

Protokoll

1. Stämman öppnas och dagordning fastställs

2. Till ordförande för stämman väljs Douglas Thisell och som sekreterare Sarah Smith.

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare- Henrik Thyren och Erik Dahlberg

4. Fråga om kallelse behörigen skett- Detta har skett på rätt sätt.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse – Verksamhetsberättelsen är föredragen. 

 • Klargörande kring frågor angående underhålls plan som beräknas vara klar till nästa årsmöte. 
 • Förslag att styrelsen redovisar i oktober hur det har fungerat med betalnings apparna på besöksparkeringen. 
 • Förtydligande angående byte av armaturer på garagen, två offerter har mottagits och att vi som styrelsemedlemmar inte har behörighet att byta. 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning- 

 • Överskott till underhållsfond. 
 • Fråga från stämman angående posten för föreninglokal- Kyl och frys, kopieringsmaskin, och nyckelskåp har köps in. 

7. Förslag till resultatdisposition- Fastställs

8. Revisionsberättelse- Per Erik Tolonen sammanfattar kortfattat och de redogör för Marias goda skötande av ekonomin. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen- Stämman beslutar om ansvarsfrihet.

10. Avgift för 2020- Det representerade förslaget på en höjning av 300kr/ månaden godkänns.

11. Fastställande av budget 2020- 

 • Vi har konstaterar att den presenterade budgeten är felräknad vad gäller medlemsavgifterna och istället har vi ett underskott på 17 600.  Vi drar av från posten för föreningslokal (30 000- 17 600) så nollar vi budget. 
 • Påpekande om val av papper för tryck vilket medför att posten för trycksaker är lite hög.
 • Maria redogör för hur uträkningen av arvode går till som styrelsen övertagit från tidigare styrelse.

12. Ersättning till styrelsen och revisorer. 

 • Valberedningens förslag. Att vi ska behålla samma system som tidigare. Dessutom förslag att det utgår milersättning för styrelsemedlemmarna på 18,50kr/ mil. 
 • Förslag från stämman på att styrelsen får 1 ½ basbelopp (exklusive sociala avgifter) att fritt fördela styrelsemedlemmarna. 
 • Förslaget från stämman godkänns samt valberedningens förslag om milersättning. 

13. Val av kassör (två år)- Maria Rosengren välj om som kassör på två år.

14. Val av styrelseledamot (två år)- Magnus Kilstrand väljs om till styrelseledamot på två år. 

15. Val av revisorer: två ordinarie, en suppleant- Per-Erik Tolonen, Kurt- Arne Rosen och Göran Claesson väljs. 

16. Val av valberedning: tre personer, varav en sammankallande- Leif Klintbäck, Anders Wahlgren, Annicka Stenberg och Bitte Nordström. Bitte blir sammankallande.

17. Inga motioner har inkommit

18. Övriga frågor (ej beslutande)

 • Laddning av elbilar i garagen- Vi kan vädja till medlemmar att inte ladda i garagen då de inte är avsedda för detta. Två garage är kopplade till en 10 amp säkring. Vi måste göra om vårt anläggningsbeslut för att kunna göra något åt elen och laddning av bilar i garagen. Det diskuteras om vilka kostnader detta innebär. 
 1. Ett förslag är att det sättets in laddstationer och föreningen äger dem. 
 2. Ett annat är att föreningen drar om elen, men att varje hushåll som behöver får införskaffa egen laddstation. 
 3. Ett sista förslag är att några av de platserna som finns utomhus görs om för laddning av elbilar och att föreningen äger dessa. 
 • Stämman ger styrelsen i uppdrag att se över ett förslag att utreda.
 • Förslag att man sätter upp skyltar vid entréerna från gångvägen för att göra det lättare för besökare att hitta i vår förening. Styrelsen köper in skyltar.
 • Förslag att styrelsen ser över hur hushållen sköter sina utrymmen ex häckar som växer mm och ser till att det underhålls.
 • Boxer- Styrelsen berättar att de håller på att förhandlar om nytt förslag. 
 • Eventuellt en uppdatering på ordningsföreskrifterna. Oenighet om det behövs ett stämma beslut för att ändra. Styrelsen undersöker frågan vidare.
 • Diskussion huruvida dagvattensystemet tillhör föreningen, hushållen eller kommunen och vart eventuella gränser går.

19. Meddelande av plats där stämmans protokoll hålls tillgängligt- På föreningens anslagstavlor och hemsidan.

20. Mötet avslutas